ια την εγγραφή σε κάποιο από τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών απαιτούνται:

 • Αίτηση
 • Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου γενικού ή τεχνικού λυκείου ή ΙΕΚ με πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ
 • 2 φωτογραφίες
 • Μια συστατική επιστολή.

Για την εγγραφή σε κάποιο από τα μεταπτυχιακά προγράμματα απαιτούνται:

 • Αίτηση
 • Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Επικυρωμένα αντίγραφα ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών (πτυχίου, αναλυτικής βαθμολογίας)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου
 • 2 φωτογραφίες
 • Μια συστατική επιστολή είτε από ακαδημαϊκό είτε από επαγγελματικό περιβάλλον
 • Επιστολή ερευνητικών ενδιαφερόντων.