Η διάρκεια σπουδών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ανέρχεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (18 μήνες) η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ειδικά για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ειδικής Εκπαίδευσης, ενδέχεται η ελάχιστη διάρκειά του να προσαυξηθεί κατά ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει νεότερη ανακοίνωση πριν από τον Αύγουστο του 2016.