Αν ο τελικός βαθμός του μαθήματος κυμαίνεται από 4 ως 4,9, τότε ο φοιτητής έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να επαναλάβει την εξέταση χωρίς επιβάρυνση την επόμενη εξεταστική περίοδο. Αν ο τελικός βαθμός είναι μικρότερος του 4, τότε ο φοιτητής επιλέγει υποχρεωτικά το συγκεκριμένο μάθημα το επόμενο εξάμηνο αναλαμβάνοντας και το σχετικό κόστος.