Το ΝΣΚ γνωμοδοτεί ότι το πρακτικό του ΔΟΑΤΑΠ που αφορά ρυθμίσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι διττώς παράνομο, αφού παραβαίνει και είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα. Τέλος, επισημαίνεται ότι ο ΔΟΑΤΑΠ δεν αποτελεί εκτελεστικό όργανο και οι αποφάσεις του δεν έχουν νομική απόκριση .

Συνυπολογίζοντας όλα τα προηγούμενα η διοίκηση του Οργανισμού(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)  οφείλει να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση.

Ως εκ τούτου, εάν δεν υπάρξει ΠΔ ή ΦΕΚ που  να ακυρώνει τα μέχρι τώρα δεδικασμένα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι όροι λειτουργίας της παραμένουν οι ίδιοι .

Σας παρακαλώ να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο σημείο 10 (σελ.17) και στο σημείο 11 (σελ. 18).

https://www.especial.gr/wp-content/uploads/2020/08/gnwmodothsh-129-2020-doatap.pdf