Διάρκεια σπουδών: 3 Έτη*
Επίπεδο Σπουδών: Διδακτορικό
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά/ Αγγλικά
Τύπος Σπουδών: Full Time
Κριτήρια Εισδοχής: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Συνάφεια Σπουδών με το επιθυμητό διδακτορικό πρόγραμμα

Υποχρεώσεις

Η διάρκεια των διδακτορικών προγραμμάτων είναι τα τρία (3) έτη. Τα κριτήρια εισδοχής του υποψήφιου διδάκτορα στο πρόγραμμα της επιλογής του αφορούν στη συνάφεια μέρους των συνολικών σπουδών του με το επιθυμητό πρόγραμμα. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι απαραίτητη η φοίτηση διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου σε συναφές μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Για τις ανάγκες ολοκλήρωσης της φοίτησης, είναι απαραίτητη η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2, Lower).

Κατά τη διάρκεια κάθε έτους, ο υποψήφιος διδάκτορας είναι υποχρεωμένος να παραστεί σε 2-5 συνεδρίες παρουσία του επιβλέποντα καθηγητή. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος, είναι απαραίτητη η παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής σε διεθνή συνέδρια η οποία θα συνοδεύεται από σχετική δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά.

Δίδακτρα

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 19.000,00€. Ο φοιτητής προκαταβάλει τα δίδακτρα για κάθε έτος τα οποία είναι ισόποσα κατανεμημένα επί του συνολικού ποσού των 19.000,00€ δηλαδή 6.334,00€. Ειδική προνομιακή τιμή για αποφοίτους του πανεπιστημίου Frederick οποιουδήποτε προγράμματος σπουδών προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού στην τιμή των 18.000,00€.

Εγγραφή

Ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

  • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., με αναλυτική βαθμολογία).
  • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., με αναλυτική βαθμολογία).
  • Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.
  • Ερευνητικό πρωτόκολλο*
  • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.
  • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.
  • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
  • Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)
  • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)
  • Αίτηση