Περιγραφή Προγράμματος


Το µεταπτυχιακό πρόγραµµα Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει σχεδιαστεί µε σκοπό να δεχτεί εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων και άλλους επαγγελµατίες οι οποίοι εκπαιδεύουν και καταρτίζουν οµάδες ενηλίκων από διάφορα γνωστικά αντικείµενα και πεδία. Το πρόγραµµα έχει αναπτυχθεί/ δοµηθεί µε γνώµονα την αυξανόµενη πολυπλοκότητα και απαιτήσεις του λειτουργήματος των εκπαιδευτών ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου οι οποίοι λειτουργούν σε διαφορετικά και ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (τυπικής, µη-τυπικής και άτυπης  µάθησης) και την ανάγκη για κριτική και συνολική θεώρηση των βασικών εννοιών/αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων, σε µακρο-επίπεδο ή/και, µικρο-επίπεδο, της διδασκαλίας και της αξιολόγησης και των αλληλεπιδράσεών τους, όπως επίσης και την αποτελεσµατική ενσωµάτωση νέων και καινοτόµων διδακτικών τεχνικών και πρακτικών και πολιτικών όπως επίσης και η αξιοποίηση της τεχνολογίας στα σύγχρονα περιβάλλοντα µάθησης. Αποσκοπεί επίσης να δώσει το θεωρητικό, παιδαγωγικό αλλά και πρακτικό υπόβαθρο µέσα στα πλαίσια των οποίων γίνεται συνεξέταση ποικίλων εννοιών όπως της εκπαίδευσης ενηλίκων, των θεωριών µάθησης, αναλυτικού προγράµµατος, της διδασκαλίας και της αξιολόγησης, ώστε οι µετεκπαιδευόµενοι να µπορούν να λειτουργούν ως ηγετικά στελέχη στο χώρο της εκπαίδευσης και να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της σηµερινής αλλά και αυριανής κοινωνικής και πραγµατικότητας. Τέλος, το πρόγραµµα έχει επίσης ερευνητικό προσανατολισµό µε ακρογωνιαίο λίθο την έρευνα δράσης και µε στόχο το µετασχηµατισµό των διδακτικών/µαθησιακών προσεγγίσεων και την προαγωγή της έρευνας στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Με βάση το γενικό σκοπό και τη συλλογιστική σχεδιασµού του εξ αποστάσεως µεταπτυχιακού στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, τα προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα είναι τα ακόλουθα:

 1. Η ολοκληρωµένη θεώρηση των βασικών εννοιών και αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων, της διδασκαλίας και της αξιολόγησής της, και η κατανόηση των βασικών εννοιών και των αλληλεπιδράσεων τους.
 2. Η στοχευµένη ενσωµάτωση στρατηγικών διδασκαλίας και ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών, όπως επίσης και των νέων τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία µε παιδαγωγικές προσεγγίσεις που µεγιστοποιούν την προστιθέµενη µαθησιακή τους αξία.
 3. Η κατανόηση των διαφορετικών διδακτικών και µαθησιακών αναγκών και προσεγγίσεων των ενηλίκων και η αποτελεσµατική εφαρµογή τους µέσω µελέτης των θεωριών µάθησης των ενηλίκων.
 4. Ο σχεδιασµός, υλοποίηση και αξιολόγηση ενός προγράµµατος εκπαίδευσης ενηλίκων αξιοποιώντας νέες µεθόδους, καινοτόµες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενήλικων όπως επίσης και ενσωµατώνοντας τις νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά µαθησιακά περιβάλλοντα.
 5. Η κατανόηση της δυναµική, της ανάπτυξης και των απαιτήσεων του συγκεκριμένου κλάδου, έτσι όπως εξελίσσεται στην Κύπρο, Ελλάδα και Ευρώπη.
 6. Η παραγωγή νέας γνώσης µε συστηµατική ερευνητική ενασχόληση στα εστιασµένα ενδιαφέροντα του προγράµµατος και η καλλιέργεια ερευνητικών προσανατολισµών ανάµεσα στους εκπαιδευτές ενηλίκων.
 7. Η ανάδειξη της έρευνας δράσης ως σηµαντικού εργαλείου στην υπηρεσία των εκπαιδευτών ενηλίκων για αποδοτικότερες διδακτικές προσεγγίσεις υλοποίησης των στόχων της επιµόρφωσης και κατάρτισης των ενηλίκων.
 8. Η ανάπτυξη αναλυτικής και κριτικής σκέψης και η καλλιέργεια γόνιµου διαλόγου και συνεργασίας για την αντιµετώπιση των προβληµάτων και των προκλήσεων που σχετίζονται µε την εκπαίδευση ενηλίκων.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονη κινητικότητα και ενδιαφέρον όσον αφορά μεταπτυχιακά προγράμματα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Δια Βίου Μάθηση και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Τα πιο πάνω πηγάζουν από τον αυξανόμενο αριθμό ιδρυμάτων και οργανισμών τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης μάθησης, Κέντρων Δια Βίου Μάθησης και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, όπου προσφέρουν πληθώρα σεμιναρίων, εργαστηρίων, μαθημάτων σε ενήλικές. Ακόμη, περαιτέρω έμφαση δίνεται πλέον σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και συγκεκριμένα σε θέματα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό δημιουργεί και την ανάγκη για περισσότερες θέσεις διδασκαλίας αλλά και καταρτισμένους εκπαιδευτές. Επίσης, τα τελευταία  χρόνια αυξήθηκε και ο αριθμός θέσεων εργασίας σε ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα στο χώρο της δια βίου μάθησης και εκπαίδευση ενηλίκων στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και σε κοινότητες Ελληνόγλωσσων του εξωτερικού όσον αφορά την προσφορά και ζήτηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων εξ αποστάσεως, το προτεινόμενο πρόγραμμα θα ικανοποιήσεις ανάγκες σε εκπαιδευμένο προσωπικό στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενήλικων, της Δια βίου Μάθησης και της Συνεχιζόμενης Κατάρτισης όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Επίσης, το πρόγραμμα λόγω του χαρακτήρα και της δομής του μπορεί να προσελκύσει άτομα από διάφορα γνωστικά αντικείμενα, πεδία και ειδικότητες που ασχολούνται με την εκπαίδευση, επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων.

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό έχει ξεκάθαρη έμφαση, δομή και χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στην εκπαίδευση ενηλίκων κάτω από την ομπρέλα της δια βίου μάθησης. Με αυτό τον τρόπο δίνει την ευκαιρία στους απόφοιτούς του να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν το απαραίτητο εκπαιδευτικό, θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο σε θέματα σχετικά με την Εκπαίδευση Ενηλίκων έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην πολυπλοκότητα του επαγγέλματός τους, έστω και εάν προέρχονται από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, πεδία και ειδικότητες. Τέλος, το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό έχει δομηθεί με σκοπό να ικανοποιήσει ανάγκες της κοινωνίας μας.

Ομάδες Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 40
Μαθήματα Επιλογής 30
Μεταπτυχιακή Εργασία 20
Σύνολο 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 40 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ADE101 Μεθοδολογία Έρευνας 10 3
2 ADE102 Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων : Θεωρητικές και Πρακτικές Προσεγγίσεις 10 3
3 ADE103 Θεωρίες για τη Μάθηση των Ενηλίκων και Συμβουλευτική Ενηλίκων 10 3
4 ADE104 Στρατηγικές Διδασκαλίας και Ενεργητικές εκπαιδευτικές Τεχνικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 10 3

Μαθήματα Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ADE201 Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 10 3
2 ADE202 Νέες Τεχνολογίες στη Εκπαίδευση Ενηλίκων: Δυνατότητες στην Διδασκαλία και Μάθηση 10 3
3 ADE203 Ανάπτυξη Περιβαλλόντων Μάθησης 10 3
4 ADE204 Εκπαιδευτική Ηγεσία και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 10 3
5 ADE205 Αξιολόγηση και ∆ιασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 10 3

Μεταπτυχιακή Εργασία

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ADE105 Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι 10 3
2 ADE106 Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙI 10 3

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Τι  είναι έρευνα. Είδη έρευνας. Τα στάδια διεξαγωγής μιας έρευνας. Βιβλιογραφική ανασκόπηση.APA stlyle.
 • Σκοπός μίας έρευνας. Στόχοι μίας έρευνας. Διατύπωση υποθέσεων και ερευνητικών ερωτημάτων.
 • Αναγκαιότητα και σημασία της έρευνας. Πρωτοτυπία
 • Είδη μεταβλητών στην έρευνα. Κλίμακες μέτρησης. Πειραματικοί σχεδιασμοί
 • Εργαλεία συλλογής δεδομένων . Το ερωτηματολόγιο, η συνέντευξη, η παρατήρηση.
 • Εγκυρότητα και αξιοπιστία
 • Πληθυσμός και επιλογή δείγματος.
 • Θέματα ηθικής και δεοντολογίας στην έρευνα.
 • Ποιοτική έρευνα και ποιοτική ανάλυση δεδομένων
 • Ποσοτική έρευνα, οργάνωση δεδομένων. Χρήση του SPSS.
 • Δείκτες περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης. Μέσος όρος, τυπική απόκλιση, διάμεσος, εύρος, συχνότητα, ποσοστά, επικρατούσα τιμή, διαπινακοποίηση δεδομένων.
 • Σύγκριση μέσων όρων.
 • Παραγοντική Ανάλυση
 • Συντελεστής συσχέτισης
 • Ανάλυση παλινδρόμησης
 • Παρουσίαση και ερμηνεία αποτελεσμάτων ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας.
 • Συγγραφή επιστημονικού κειμένου.
 • Παρουσίαση κειμένου σε τοπικό επιστημονικό συνέδριο ή επιστημονική διαδικτυακή ημερίδα.

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος , οι μαθητές θα είναι ικανοί να:

 1. Δικαιολογούν το ρόλο και τη σημασία της έρευνας στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 2. Διακρίνουν τις βασικές φιλοσοφικές κατευθύνσεις της έρευνας και τις επιδράσεις τους.
 3. Σχεδιάζουν έρευνα λαμβάνοντας υπόψη τους νομικούς περιορισμούς και τα θέματα ηθικής δεοντολογίας από πλευράς του ερευνητή.
 4. Διατυπώνουν ένα πρόβλημα, αναλύουν το σκοπό της έρευνας και να θέτουν τα ερευνητικά ερωτήματα ή ερευνητικές υποθέσεις.
 5. Διακρίνουν τους περιορισμούς μίας έρευνας και τον τρόπο διατύπωσής τους σε επιστημονικό κείμενο.
 6. Επιλέγουν τις κατάλληλες επιστημονικές πηγές στο πλαίσιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και δομούν τις πληροφορίες που συλλέγουν σε επιστημονικό κείμενο.
 7. Επιλέγουν το κατάλληλο εργαλείο συλλογής δεδομένων λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς του (έμφαση στο ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, παρατήρηση).
 8. Επιλέγουν το κατάλληλο δείγμα για την έρευνά τους και να υπολογίζουν το σφάλμα δειγματοληψίας στην περίπτωση της ποσοτικής έρευνας.
 9. Επιλέγουν τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης των δεδομένων τους.
 10. Γνωρίζουν δείκτες περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής ανάλυσης και τα κριτήρια επιλογής κάθε τύπου ανάλυσης με βάση τις κλίμακες μέτρησης που χρησιμοποιούνται (μέσος όρος, διάμεσος, επικρατούσα τιμή, συχνότητα, ποσοστά, διαπινακοποίηση δεδομένων, συντελεστής συσχέτισης, σύγκριση μέσων όρων, παραγοντική ανάλυση, ανάλυση παλινδρόμησης)
 11. Δομούν ολοκληρωμένο επιστημονικό κείμενο ακολουθώντας το APA style.
 12. Είναι σε θέση να παρουσιάζουν μία έρευνα σε επίπεδο ενός επιστημονικού συνεδρίου

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Εννοιολογικές προσεγγίσεις & Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων
 • Tυπολογίες και μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Φιλοσοφικές βάσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Ιστορική εξέλιξη του πεδίου
 • Τάσεις, προκλήσεις και αντιφάσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων στο σύγχρονο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο
 • Κίνητρα και εμπόδια συμμετοχής ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες
 • Ευρύτερα οφέλη από τη συμμετοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες
 • Διάγνωση Μαθησιακών Αναγκών και ζητήματα διευκόλυνσης της μάθησης στους ενηλίκους, με έμφαση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
 • Σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Επαγγελματικό προφίλ του Εκπαιδευτή Ενηλίκων
 • Επαγγελματισμός στην Εκπαίδευση ενηλίκων: ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων
 • Επαγγελματική ανάπτυξη και επαγγελματοποίηση του εκπαιδευτή ενηλίκων

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος , οι μαθητές θα είναι ικανοί να:

 1. Να γνωρίζουν βασικές έννοιες και παραδοχές του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 2. Να κατανοούν τις βασικές θεωρίες, μοντέλα και τυπολογίες εκπαίδευσης ενηλίκων.
 3. Να συσχετίζουν τις φιλοσοφικές επιδράσεις, ιδεολογικές παραδοχές και επιστημολογικές αναζητήσεις του πεδίου.
 4. Να διεξάγουν διερεύνηση αναγκών, σχεδιασμό και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, τόσο για τον γενικό πληθυσμό όσο και για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
 5. Να υιοθετήσουν κριτική στάση απέναντι στις παραδοχές, στις τάσεις και στις πρακτικές στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Ενηλικίωση και ανάπτυξη
 • Αναπτυξιακές-Ψυχολογικές, Γνωστικο‐Εξελικτικές και Ανθρωπιστικές Προσεγγίσεις στη Μάθηση Ενηλίκων
 • Ο ρόλος των συναισθημάτων – Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και ευρήματα  νευροεπιστημών και γνωστικής ψυχολογίας
 • Η εκπαιδευτική ομάδα και ο ρόλος της – Η θεωρία του Δυναμικού Πεδίου, Φάσεις ανάπτυξης & ρόλοι που αναδύονται στην ομάδα, Κοινωνική μάθηση
 • Ο Ρόλος και τα Χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτή Ενηλίκων – Ο διευκολυντικός του ρόλος, Σχέση εκπαιδευτή‐εκπαιδευόμενου, Η σημασία του κριτικού στοχασμού για τον εκπαιδευτή ενηλίκων
 • Μικροδιδασκαλίες – Σχεδιασμός, πραγματοποίηση & αξιολόγηση της μικροδιδασκαλίας
 • Βασικές Θεωρίες Συμβουλευτικής & προσανατολισμού (Λογικο-θυμική Προσέγγιση (Ellis), Συνδιαλεκτική Ανάλυση (Βerne), Ψυχαναλυτική Θεωρία (Freud), Προσωποκεντρική Θεωρία (Rogers),Moρφολογική Θεωρία (Gestalt), Συμπεριφορισμός (Skinner, Bandura)
 • Ρόλος και προσωπικά γνωρίσματα του Συμβούλου ΣΥΠ
 • Η Συμβουλευτική Διαδικασία
 • Συμβουλευτική και Προσανατολισμός ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
 • Πρακτικές Εφαρμογές – Διαδικασία σχεδιασμού, οργάνωσης και αξιολόγησης ενός προγράμματος παρέμβασης (συμβουλευτικής και προσανατολισμού, γενικής ή ειδικής εφαρμογής)

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος , οι μαθητές θα είναι ικανοί να:

 1. Να γνωρίζουν και να ταξινομούν τις βασικές Θεωρίες Μάθησης Ενηλίκων και Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΣΥΠ).
 2. Να αναγνωρίζουν τα κίνητρα και τα εμπόδια στη μάθηση των ενηλίκων καθώς και της συμμετοχής σε υπηρεσίες ΣΥΠ.
 3. Να σχεδιάζουν και να οργανώνουν εξ αρχής συστηματικές διαδικασίες (προγράμματα, υπηρεσίες, παρεμβάσεις κ.λπ.) συμβουλευτικής, και προσανατολισμού.
 4. Να εφαρμόζουν τις αρχές της μάθησης και της συμβουλευτικής ενηλίκων, ώστε να διαχειρίζονται και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τόσο εμπόδια μάθησης, όσο και συμμετοχής σε υπηρεσίες ΣΥΠ.
 5. Να κινητοποιηθούν σχετικά με τους παράγοντες μου επηρεάζουν το συναισθηματικό κλίμα και τη δυναμική στην ομάδα, τόσο σε εκπαιδευτικές όσο και συμβουλευτικές δραστηριότητες.

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο πλαίσιο του μαθήματος δίδεται η προσέγγιση των στρατηγικών διδασκαλίας, των διάφορων ενεργητικών  εκπαιδευτικών τεχνικών που ενεργοποιούν τον ενήλικά εκπαιδευόμενο,  και η ανάλυση και σχεδιασμός μιας μικρόδιδασκαλίας. Καλύπτονται  επίσης βασικές αρχές της Ανάπτυξης Προγραμμάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (όπως για παράδειγμα τη διάγνωση αναγκών, ο  σχεδιασμός, η παραγωγή, η υλοποίηση και αξιολόγηση). Ενδεικτικές ενότητες είναι οι ακόλουθες:

 • Τα χαρακτηριστικά του ενήλικα εκπαιδευόμενου και οι προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης
 • Η παραδοσιακή διδασκαλία και ο ρόλος του εκπαιδευτή
 • Η διερευνητική διδασκαλία και ο ρόλος του εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου.
 • Η δόμηση της ομάδας και η συνεργατική προσέγγιση στη διερεύνηση, το συλλογισμό και τον αναστοχασμό.
 • Μορφές και τεχνικές επικοινωνίας
 • Διδακτικά στιλ και μαθησιακά στιλ.
 • Η αξιοποίηση του κύκλου της μάθησης
 • Εκπαιδευτικές τεχνικές και ο συνδυασμός τους. Παράγοντες που συνυπολογίζονται στη διαμόρφωση του κατάλληλου διδακτικού περιβάλλοντος μάθησης.
 • Σχεδιασμός διδασκαλίας. Στόχοι, διδακτικά εργαλεία, αξιολόγηση.
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων: η διερεύνηση των αναγκών, οι ιδιαιτερότητες της ομάδας, η δόμηση του σκοπού και των στόχων. Δείκτες επιτυχίας του εκπαιδευόμενου και δείκτες επάρκειας του επάρκειας του εκπαιδευτή. Διδακτικές πρακτικές.
 • Αξιολόγηση των παραμέτρων που λαμβάνονται υπόψη στην ανάπτυξη προγράμματος: χρόνος, χώρος, μαθησιακά εργαλεία, οι φορείς ανάπτυξης και υλοποίησης του προγράμματος.
 • Υποστήριξη του προγράμματος και αναθεώρηση.

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος , οι μαθητές θα είναι ικανοί να:

 1. Αναπτύξουν ικανότητες ταξινόμησης και ανάλυσης διδακτικών στρατηγικών
 2. Αναγνωρίζουν ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές
 3. Κατανοούν το ρόλο του εκπαιδ