Προφίλ Προγράμματος

Καταληκτικός
Τίτλος Σπουδών
Master στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία (Εκπαιδευτική Τεχνολογία ή Παιδαγωγική /Διδακτική Ηγεσία ή Γλώσσα και Λογοτεχνία)
Επίπεδο Πιστοποίησης Master (2ος κύκλος σπουδών)
Προσφέρεται από Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Τρόπος Σπουδών Εξ Αποστάσεως

 

 

Βασικοί Σκοποί

Με βάση το γενικό σκοπό και τη συλλογιστική σχεδιασμού του εξ αποστάσεως Μάστερ «Επιστήμες Αγωγής: Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία», οι βασικοί σκοποί είναι ενδεικτικά οι ακόλουθοι:

 1. Η ολοκληρωμένη θεώρηση των εννοιών των  αναλυτικών  προγραμμάτων, της διδασκαλίας και της αξιολόγησή της και η κατανόηση των βασικών τους αλληλεπιδράσεων.
 2. Η στοχευμένη ενσωμάτωση των τεχνολογικών εργαλείων στη διδακτική διαδικασία με παιδαγωγικές προσεγγίσεις που μεγιστοποιούν την προστιθέμενη μαθησιακή τους αξία.
 3. Η ανάδειξη της έρευνας δράσης ως σημαντικού εργαλείου στην υπηρεσία των εκπαιδευτικών για αποδοτικότερες διδακτικές προσεγγίσεις υλοποίησης των στόχων του αναλυτικού προγράμματος.
 4. Η κατανόηση της ανάγκης για συστηματική δια βίου μάθηση, με προσφυγή στις τεχνολογικές δυνατότητες για δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.
 5. Η συστηματική και σταδιακή αναβάθμιση και άμβλυνση των διδακτικών και ερευνητικών δυνατοτήτων των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Frederick, με τελικούς αποδεκτές των πλεονεκτημάτων αυτών τους μετεκπαιδευόμενους, το εκπαιδευτικό σύστημα και την Κυπριακή κοινωνία γενικότερα
 6. Η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος εκπαιδευτικών και μαθητών και η ανάδειξη του ψηφιακού εγγραμματισμού ως εργαλείου προόδου και ανάπτυξης της Κυπριακής κοινωνίας.
 7. Η παραγωγή νέας γνώσης με συστηματική ερευνητική ενασχόληση στα εστιασμένα ενδιαφέροντα του προγράμματος και η καλλιέργεια ερευνητικών προσανατολισμών ανάμεσα στους λειτουργούς της εκπαίδευσης.
 8. Η ανάπτυξη αναλυτικής και κριτικής σκέψης και η καλλιέργεια γόνιμου διαλόγου και συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προκλήσεων που σχετίζονται με τα προβλήματα εκπαίδευσης ή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα ή Στόχοι του Προγράμματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση  του προγράμματος, οι μετεκπαιδευόμενοι αναμένεται να:

 1. Απαριθμούν και να αναλύουν τα βασικά δομικά στοιχεία κάθε αναλυτικού προγράμματος και την αλληλοσυσχέτισή τους.
 2. Σχεδιάζουν διδακτικές στρατηγικές και να τις δικαιολογούν με βάση τις βασικές παραδοχές συγκεκριμένων θεωριών μάθησης.
 3. Να οριοθετούν τις επιδιώξεις της έρευνας δράσης για τη συλλογή ερευνητικής μαρτυρίας σε σχέση με επιβαλλόμενες διαφοροποιήσεις στο διδακτικό/μαθησιακό περιβάλλον.
 4. Διαφοροποιούν τις ποικίλες μορφές αξιολόγησης ανάλογα με τους σκοπούς που επιδιώκουν και τις συνδέσεις τους με το αναλυτικό πρόγραμμα και τις διδακτικές προσεγγίσεις που υιοθετούνται.
 5. Σχεδιάζουν και υλοποιούν πολλαπλές διδακτικές προσεγγίσεις, αναγνωρίζοντας τις θεωρητικές και εκπαιδευτικές στοχεύσεις και διαφορές τους.
 6. Απαριθμούν και να προσδιορίζουν τους λόγους που σχετίζονται με τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο της τεχνολογίας στις σύγχρονες κοινωνίες και την ευθύνη των εκπαιδευτικών συστημάτων για την προετοιμασία τεχνολογικά και ψηφιακά εγγράμματων πολιτών.
 7. Σχεδιάζουν και υλοποιούν δειγματικές περιπτώσεις ενσωμάτωσης τεχνολογικών εργαλείων και των δυνατοτήτων τους στη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία, με τρόπο που να αναδεικνύεται η αξιοποίησή τους ως γνωστικών εργαλείων με σημαντική προστιθέμενη μαθησιακή αξία.
 8. Αντιπαραβάλλουν τα συγκριτικά μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα των ποιοτικών και ποσοτικών ερευνητικών προσεγγίσεων και να επιχειρηματολογούν για τη σημασία τους ως συμπληρωματικών ερευνητικών προσανατολισμών, που σχετίζονται με διαφορετικές κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις.
 9. Επιχειρηματολογούν και διευκρινίζουν τη σημασία και το ρόλο της παιδαγωγικής/ διδακτικής ηγεσίας για την προώθηση των επιδιώξεων των εκπαιδευτικών συστημάτων και την υποστήριξη ποιοτικών αλλαγών ή καινοτόμων μεταρρυθμίσεων.
 10. Να τεκμηριώνουν την καθοριστική σημασία του γλωσσικού κώδικα ως εργαλείου προφορικής, γραπτής ή/και ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ως μοχλού της διατήρησης και εμπλουτισμού της ιστορικής και πολιτισμικής μνήμης, στο πλαίσιο του κριτικού εγγραμματισμού
 11. Υιοθετούν έμπρακτα ερευνητικό προσανατολισμό με στόχο τη συνεχή διαμορφωτική αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών δράσεων.
 12. Εμπλέκονται συστηματικά σε δραστηριότητες που εναρμονίζονται με τις παραδοχές της δια βίου μάθησης, ως βασικής ανάγκης για προσαρμογή στα δεδομένα ενός μεταβαλλόμενου κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος και ως μοχλού για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη..

 

Τρόπος Σπουδών

 1. Εξ Αποστάσεως Σπουδές με αξιοποίηση ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης  (ελάχιστη διάρκεια  σπουδών (τρία εξάμηνα ή 18 μήνες).
 2. Το περιεχόμενο του προγράμματος προετοιμάζεται από έμπειρα μέλη ΔΕΠ και η διδακτική/μαθησιακή διαδικασία πραγματοποιείται αξιοποιώντας τις πλούσιες δυνατότητες  της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης του Πανεπιστημίου Frederick.
 3. Η αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ του διδάσκοντα και των διδασκομένων επιτυγχάνεται και διευκολύνεται με την αξιοποίηση των διαδικτυακών δυνατοτήτων και συμπληρώνεται με τις αναβαθμισμένες δυνατότητες των πιο σύγχρονων τεχνολογιών.
 4. Το εξ αποστάσεως Μάστερ στα Αναλυτικά προγράμματα και τη διδασκαλία αποφεύγει κατά το δυνατό την έντυπη μορφή επικοινωνίας και συγγραφής εργασιών, όπως ακριβώς προσδιορίζεται από το παγκοσμιοποιημένο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

 

Καινοτομία του προγράμματος

Τα βασικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος που εύκολα αναδεικνύουν την  πρωτοτυπία και την καινοτομία του είναι τα ακόλουθα:

 1. Η ολιστική εξέταση των εννοιών του αναλυτικού προγράμματος, της διδασκαλίας και της αξιολόγησης και ο αναγκαίος συνυπολογισμός των αλληλεπιδράσεών τους σε κάθε προσπάθεια αλλαγής ή βελτίωσης της προσφερόμενης εκπαίδευσης.
 2. Η ανάδειξη της έρευνας δράσης ως αναγκαίου συμπληρωματικού και αξιόπιστου εργαλείου εκπαιδευτικής αξιολόγησης και εκπαιδευτικών αλλαγών.
 3. Η αποδοκιμασία της θεώρησης των εκπαιδευτικών ως απλών αποδεκτών ερευνητικής μαρτυρίας και η συνακόλουθη προσπάθεια για ενεργό ερευνητική ενασχόληση των εκπαιδευτικών, με στόχο τη δική τους συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη.
 4. Η ουσιαστική αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων για παροχή ποιοτικών προγραμμάτων εξ αποστάσεως και η προσπάθεια εμβολιασμού και των συμβατικών προγραμμάτων με καινοτομικά στοιχεία.
 5. Η διευρυμένη εμβέλεια του προγράμματος με την προσφορά τριών σημαντικών και αλληλοσυμπληρούμενων κατευθύνσεων σπουδών (εκπαιδευτική τεχνολογία, παιδαγωγική / διδακτική ηγεσία και γλώσσα και λογοτεχνία)
 6. Ο σχεδόν υποχρεωτικός ερευνητικός προσανατολισμός για όλους τους μετεκπαιδευόμενους, ανεξάρτητα από κατεύθυνση σπουδών και επιλογές μαθημάτων.
 7. Η εναρμόνισή του με διεθνείς προδιαγραφές και διακηρυγμένες πολιτικές ευρωπαϊκής και διεθνούς εμβέλειας.
 8. Η δυνητική συμβολή του για ουσιαστικό ψηφιακό εγγραμματισμό και γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος εκπαιδευτικών και μαθητών.
 9. Η προσπάθεια για συστηματική και σταδιακή αναβάθμιση και άμβλυνση των διδακτικών και ερευνητικών δυνατοτήτων των μελών ΔΕΠ και των μετεκπαιδευομένων τους