Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική
Επίπεδο Τίτλου Διδακτορικό
Τμήμα ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης
Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική*
* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Η Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών έχει καθιερώσει τη λειτουργία προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών. Συγκεκριμένα, προσφέρονται διδακτορικά προγράμματα από κάθε ένα από τα Τμήματα της Σχολής και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Τα προγράμματα που λειτουργούν είναι:

  • PhD in Mechanical Engineering
  • PhD in Computer Science
  • PhD in Computer Engineering
  • PhD in Civil Engineering
  • PhD in Electrical Engineering.
     

Τα προγράμματα επικεντρώνονται στις ερευνητικές περιοχές που απασχολούν τα έξι μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής και διδακτορικοί φοιτητές μπορούν να εγγραφούν μόνο σε θέματα που εμπίπτουν των ερευνητικών ενδιαφερόντων των προγραμμάτων αυτών.

Με βασικά εργαλεία την έρευνα, τη θεωρία και την εφαρμογή, τα προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών αποσκοπούν στην ανάπτυξη και διάδοση νέων γνώσεων και μεθοδολογιών στους τομείς της Μηχανικής. Παράλληλα στοχεύουν στην αντιμετώπιση καίριων προβλημάτων, συμβάλλοντας έτσι στη γενικότερη ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας.

Το πρόγραμμα διαρκεί τέσσερα (4) έτη (πλήρης φοίτηση) για φοιτητές που δεν κατέχουν ήδη μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ η ελάχιστη φοίτηση για φοιτητές με μεταπτυχιακό (Master) είναι τρία έτη (3). Αιτήσεις για ένταξη σε Διδακτορικό Πρόγραμμα γίνονται μόνο μέσω προσκλήσεων που αναρτούνται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και κοινοποιούνται σε διάφορα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σε σχετικό πρόγραμμα μπορούν να απαλλαγούν από τις υποχρεώσεις του πρώτου έτους του προγράμματος (μερικώς ή ολικώς). Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών τους σπουδών οι υποψήφιοι διδάκτορες θα μπορούν επίσης να μετέχουν τόσο στο εκπαιδευτικό έργο του Πανεπιστημίου, όσο και σε ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται σε αυτό.

Η καθιέρωση των διδακτορικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Frederick, οι οποίες αποτελούν διεθνώς την ανώτερη μορφή ακαδημαϊκής κατάρτισης , αποτελεί απόδειξη της συνεχούς και σταθερής προσήλωσης του Πανεπιστημίου Frederick στην προοπτική της ανάπτυξης της επιστήμης, των τεχνών, της έρευνας και της κοινωνικής προσφοράς του, αλλά και της συνεχούς και σταθερής ανέλιξής του ως ακαδημαϊκό ίδρυμα.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σε κάθε διδακτορικό φοιτητή ανατίθεται Επιβλέπων Καθηγητής με ερευνητική δραστηριότητα και εμπειρία στην περιοχή που ο διδακτορικός φοιτητής αποφασίσει να εκπονήσει την έρευνά του. Ο Επιβλέπων Καθηγητής στηρίζει, βοηθά και καθοδηγεί το φοιτητή σε όλες τις σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες.