Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων
Κατασκευών
Επίπεδο Τίτλου Μεταπτυχιακό
Τμήμα ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης
Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική*
* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

 

ΣΚΟΠΟΣ

Στη βιομηχανία υδρογονανθράκων, η πλειονότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται απαιτεί εκτεταμένη διεπιστημονική γνώση και δεξιότητες, καθώς και προηγμένη χρήση μηχανικής που να συμπληρώνεται με το κατάλληλο τεχνολογικό υπόβαθρο. Ο σκοπός του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος είναι να προσφέρει αυτή τη διεπιστημονική γνώση και το επιστημονικό υπόβαθρο έτσι ώστε οι απόφοιτοί του, βασισμένοι στη γνώση και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν, να μπορούν να ενταχθούν επιτυχώς στη βιομηχανία μηχανικής υδρογονανθράκων, υπεράκτιων κατασκευών και Μηχανικής Πετρελαίων και να αναπτυχθούν ανάλογα στο συγκεκριμένο τομέα ενδιαφέροντός τους.

Επιπλέον, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα διευρύνει και ενδυναμώνει τη σχετική γνώση περιλαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα ακαδημαϊκά εργαλεία, όπως μαθηματικά, τεχνικές χημικής και υπολογιστικής μοντελοποίησης, μηχανική διεργασιών, σχεδιασμό και μηχανική πρακτική. Έτσι μπορούν να αντιμετωπιστούν προβλήματα μηχανικής στο χώρο των υδρογονανθράκων, λαμβάνοντας υπόψη πέραν της μηχανικής, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

Το πρόγραμμα προσφέρει τρεις κατευθύνσεις: Η πρώτη εστιάζεται στον τομέα της Μηχανικής Υδρογονανθράκων που περιλαμβάνει τη διεργασία, παραγωγή, αποθήκευση και αξιοποίηση υδρογονανθράκων, η δεύτερη στις Υπεράκτιες Κατασκευές που περιλαμβάνει συστήματα και δομές για τη μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση και διαχείριση υδρογονανθράκων σε θαλάσσιο περιβάλλον και η τρίτη στη Μηχανική Πετρελαίων που περιλαμβάνει τη διαδικασία εξόρυξης πετρελαίων χρησιμοποιώντας γεωμηχανική, γεωφυσική και σεισμική ανάλυση, χαρακτηρισμό ταμιευτήρων και μηχανική γεωτρήσεων.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

Το Πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το ΕΤΕΚ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ικανοποίησης της απαίτησης για πρόσθετη εκπαίδευση και εγγραφή στο ΕΤΕΚ σε συναφή κλάδο σπουδών.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από προσοντούχο και έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό από όλα τα Τμήματα της Σχολής Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών. Επίσης, για την παράδοση του προγράμματος η Σχολή συνεργάζεται με έμπειρους επισκέπτες καθηγητές από πανεπιστήμια του εξωτερικού με εξειδικευμένη πείρα σε θέματα μηχανικής υδρογονανθράκων και υπεράκτιων κατασκευών. Σε επίπεδο υποδομής, το πρόγραμμα στηρίζεται από σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα οποία διαθέτουν όλα τα απαραίτητα σχετικά λογισμικά εργαλεία. Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου είναι κατάλληλα εξοπλισμένη και παρέχει πρόσβαση στα πιο έγκυρα επιστημονικά περιοδικά για να μπορούν οι φοιτητές να διεξάγουν την έρευνά τους. Τέλος, για ερευνητικούς σκοπούς, αλλά και για σκοπούς εκπόνησης μεταπτυχιακών διατριβών, οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο Εργαστήριο Ενέργειας που διαθέτει η Σχολή.

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • Επιδείξουν ευρεία γνώση στον τομέα της Μηχανικής Υδρογονανθράκων, Υπεράκτιων Κατασκευών και Μηχανικής Πετρελαίων στην τεχνολογική και οικονομική εξέλιξη της σχετικής βιομηχανίας.
 • Να γίνουν γνώστες του περιεχομένου και της φιλοσοφίας του Ευρωπαϊκού και Κυπριακού νομικού πλαισίου της βιομηχανίας των Υδρογονανθράκων, Υπεράκτιων Κατασκευών και Μηχανικής Πετρελαίων και να κατανοήσουν τις διαδικασίες και παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξή της.
 • Να κατανοήσουν τα σύγχρονα παγκόσμια, περιφερειακά και τοπικά θέματα της Μηχανικής των Υδρογονανθράκων, Υπεράκτιων Κατασκευών και Μηχανικής Πετρελαίων και να αναπτύξουν συστημικό, κριτικό και δημιουργικό τρόπο σκέψης για την επιρροή τους στις οικονομικές δραστηριότητες.
 • Να αποκτήσουν δεξιότητες και εμπειρίες απαραίτητες για μηχανικούς που θα ηγηθούν στους τομείς της εξόρυξης υδρογονανθράκων, επεξεργασίας, αποθήκευσης και εκμετάλλευσης, σε αποδοτικές και καθαρές τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας και ορθολογιστικής χρήσης της ενέργειας.
 • Να αναπτύξουν μια ισορροπημένη προοπτική για την ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές ανησυχίες που περιβάλουν τη βιομηχανία των Υδρογονανθράκων, προσφέροντας στους φοιτητές ένα ευρύ φάσμα κατανόησης που θα βοηθήσει στη λήψη διευθυντικών αποφάσεων.
 • Να κατέχουν την απαραίτητη γνώση και διορατικότητα να μπορούν να ασχοληθούν με ρόλους λήψης αποφάσεων στη βιομηχανία των Υδρογονανθράκων.
 • Να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν λογισμικά εργαλεία αιχμής για τεχνολογίες σε τομείς των Υδρογονανθράκων, Υπεράκτιων Κατασκευών και Μηχανικής Πετρελαίων.
 • Να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στη δημιουργία ενεργειακών, περιβαλλοντικών και αειφόρων πολιτικών.
 • Να κατέχουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν εγκεκριμένοι στα επαγγελματικά επιμελητήρια και ενώσεις.
 • Να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ερευνητικά αποτελέσματα στην εκπαίδευση, μέσα στο επαγγελματικό τους περιβάλλον και την κοινωνία.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που θέλουν να εστιάσουν τη γνώση τους στη βιομηχανία υδρογονανθράκων και τις συνδεδεμένες επιστήμες. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα για την κατεύθυνση Υδρογονανθράκων καλύπτει Μηχανολόγους, Χημικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Περιβάλλοντος, για την κατεύθυνση Υπεράκτιων Κατασκευών καλύπτει Πολιτικούς και Μηχανολόγους Μηχανικούς καθώς και Ναυπηγούς, ενώ για την κατεύθυνση της Μηχανικής Πετρελαίων καλύπτει Μηχανολόγους, Γεωλόγους, Χημικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Περιβάλλοντος.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Το πρόγραμμα βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), απαιτεί την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και προσφέρει τρεις κατευθύνσεις. Οι τρεις κατευθύνσεις είναι:

 • Μηχανική Υδρογονανθράκων
 • Υπεράκτιες Κατασκευές
 • Μηχανική Πετρελαίων

Η κάθε κατεύθυνση απαιτεί διαφορετικό συνδυασμό υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων. Ο φοιτητής αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταπτυχιακή διατριβή εκπονώντας παρουσίαση μπροστά από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον επιβλέποντα καθηγητή της πτυχιακής του εργασίας και από δύο επιπρόσθετα ακαδημαϊκά μέλη του προγράμματος.

 

ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Η Μηχανική Υδρογονανθράκων, Υπεράκτιων Κατασκευών και Μηχανικής Πετρελαίων είναι ένα νέο πεδίο μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Όμως οι πρόσφατες ανακαλύψεις κοιτασμάτων φυσικού αερίου και η πιθανή εύρεση πετρελαίου εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου και των γειτονικών χωρών έχουν δημιουργήσει έντονο ενδιαφέρον στην πιο πάνω περιοχή, προσφέροντας τη μοναδική δυνατότητα στην Κύπρο να καταστεί εξαγωγέας ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να εργοδοτηθούν σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την επεξεργασία υδρογονανθράκων, είτε αυτό σχετίζεται με την παραγωγή και διαχείριση καυσίμων, είτε με τη μεταφορά και διανομή τους. Επίσης, το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό δίνει την ευκαιρία στους αποφοίτους να προχωρήσουν σε διδακτορικές σπουδές σε συναφές αντικείμενο.