Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση
Επίπεδο Τίτλου Μεταπτυχιακό
Τμήμα ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική

 

ΣΚΟΠΟΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση σκοπό έχει την ειδίκευση στη Συμβουλευτική και στην Επαγγελματική Καθοδήγηση ώστε οι απόφοιτοι να είναι ικανοί να υποβοηθήσουν μαθητές/τριες και νέους/ες να αναπτυχθούν ψυχολογικά και επαγγελματικά, να αντιμετωπίσουν κοινωνικά θέματα ή/και να επιλέξουν συνειδητά και υπεύθυνα επαγγελματική κατεύθυνση.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Frederick στη Λεμεσό. Γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Ελληνική, ενώ το υλικό μάθησης διανέμεται στους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος. Η πρακτική άσκηση διεκπεραιώνεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (γυμνάσια / λύκεια), σε υπηρεσίες απασχόλησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης, σε κέντρα ή ινστιτούτα ή άλλα ιδρύματα ιδιωτικά, κοινοτικά ή δημόσια, που εφαρμόζουν το θεσμό της Συμβουλευτικής. Πρακτικές ασκήσεις μπορεί να γίνονται και σε ανάλογα ιδρύματα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται:

 • Να αυξήσουν τις γνώσεις τους για τις βασικές έννοιες και τεχνικές της Συμβουλευτικής και της Επαγγελματικής Καθοδήγησης
 • Να εφαρμόσουν τη θεωρία στην ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση παρεμβάσεων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Καθοδήγησης
 • Να προάγουν την επιστημονική γνώση που σχετίζεται με τη Συμβουλευτική και την Επαγγελματική Καθοδήγηση με τη διεξαγωγή σχετικών ερευνών και την πραγματοποίηση μελετών.
 • Να εκπονούν και να εφαρμόζουν προγράμματα σχετικά με τη Συμβουλευτική και την Επαγγελματική Καθοδήγηση και να παρέχουν στους πολίτες κάθε είδους σχετική υπηρεσία.

ΠΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν δυνατότητες εργοδότησης σε τρεις τομείς: Δημόσιο, Ιδιωτικό και στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο δημόσιο τομέα διορίζονται ως Λειτουργοί Καθοδήγησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού που στελεχώνουν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια με ειδικευμένα άτομα που λειτουργούν ως σύμβουλοι των μαθητών / νέων σε τομείς οικογενειακών, κοινωνικών, προσωπικών και επαγγελματικών θεμάτων που τους απασχολούν. Στον ιδιωτικό τομέα οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες ως αυτοεργοδοτούμενοι Σύμβουλοι Σπουδών. Επίσης οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε Κοινοτικά ή Ιδιωτικά Κέντρα Πρόληψης και Συμβουλευτικής Νέων.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίοι προέρχονται από το χώρο των Επιστημών της Αγωγής, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, όπως των Τμημάτων:

 • Προδημοτικής Εκπαίδευσης
 • Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Κοινωνικής Εργασίας
 • Ψυχολογίας
 • Νοσηλευτικής
 • Κοινωνιολογίας
 • Επισκεπτών Υγείας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων ραγδαίων κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων, που έχουν σημαντικές επιδράσεις στο χώρο της εκπαίδευσης γενικά και στην αγορά εργασίας με συνακόλουθη την αναγκαιότητα απόκτησης κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων του υποψήφιου εργατικού δυναμικού και την υποστήριξή του για το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας του. Το πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται στην παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και τεχνικών γενικότερα για την υλοποίηση συμβουλευτικής παρέμβασης και ειδικότερα για την Επαγγελματική Συμβουλευτική.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι διδάσκοντες στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι κυρίως μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Frederick. Παράλληλα το πρόγραμμα στελεχώνεται με Επισκέπτες Καθηγητές, καθώς και ειδικούς επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με γνώσεις και εμπειρίες τόσο του γνωστικού αντικειμένου που πραγματεύονται όσο και της κοινωνικής πραγματικότητας.