Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό
Επίπεδο Τίτλου  Μεταπτυχιακό (Μάστερ)
Τμήμα  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τύπος Φοίτησης  Μερική ή πλήρης
Γλώσσα Διδασκαλίας  Ελληνική

 

ΣΚΟΠΟΣ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει σκοπό την παραγωγή ικανών και αποτελεσματικών επιστημόνων τόσο στην καλλιέργεια και προαγωγή της ακαδημαϊκής εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας στην επιστήμη με βάση τη διεθνή πρακτική και τις ανάγκες της Κυπριακής κοινωνίας, όσο και στη δημιουργία υποδομής για τη διαρκή προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε όλες τις εκφράσεις της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού.

Το πρόγραμμα έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές/φοιτήτριες του να αποκτήσουν το απαραίτητο θεωρητικό και πρακτικό επιστημονικό υπόβαθρο στις σύγχρονες τάσεις διδακτικής μεθοδολογίας και οργάνωσης αποτελεσματικών περιβαλλόντων μάθησης που ευνοούν την διεπιστημονικότητα, ώστε οι απόφοιτοι του προγράμματος να μπορούν να λειτουργούν ως παραγωγικά στελέχη στο χώρο της εκπαίδευσης ή του αθλητισμού και να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της σημερινής αλλά και αυριανής κοινωνικής πραγματικότητας.

Αναμένεται ακόμα ότι οι φοιτητές θα αντλήσουν σημαντικές γνώσεις από τα προσφερόμενα μαθήματα στην τάξη, τα οποία από κοινού με τις εργασίες που θα εκπονηθούν στην πράξη, θα αποκτήσουν εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν σε όλους τους τομείς της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού.

Επιπλέον, αναμένεται να προωθηθεί η έρευνα για τη Φυσική Αγωγή στους διάφορους τομείς της εκπαίδευσης και της κοινωνίας. Επίσης να αναπτυχθεί η δημιουργία δικτύων συνεργασίας ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η δημιουργία δικτύων συνεργασίας και έρευνας σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και προβληματισμού. Μέσα από τα δίκτυα αυτά αναμένεται ότι θα ενδυναμωθεί ο ρόλος της έρευνας στους τομείς της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού και να αποκτηθούν εμπειρίες οι οποίες θα συμβάλουν στην ανάδειξη σημαντικών ζητημάτων ως θεμάτων υψηλής προτεραιότητας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Προς αυτή την κατεύθυνση, πέρα από τον τομέα της εκπαίδευσης, αναμένεται ότι θα εμπλακούν φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα καθώς και διακεκριμένοι επιστήμονες από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση:

 1. Να έχουν ως εφόδια γνώσεις και πληροφορίες για τις πλέον πρόσφατες τάσεις στη διδακτική μεθοδολογία και στην επιστήμη της παιδαγωγικής και να έχουν μηχανισμούς αυτομόρφωσης στο συγκεκριμένο τομέα.
 2. Να εφαρμόζουν σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στη διδακτική πράξη.
 3. Να εφαρμόζουν καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος.
 4. Να εφαρμόζουν σύγχρονες βασικές επιστημονικές αρχές που σχετίζονται με αθλητικές δραστηριότητες σε παιδιά παιδικής, προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας.
 5. Να κατανοούν τη συμβολή της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Κύπρο.
 6. Να κατανοούν τους τρόπους ενίσχυσης των επί μέρους πτυχών της ευεργετικής επίδρασης της άσκησης στη σωματική και ψυχική υγεία.
 7. Να αξιολογούν και να αξιοποιούν ερευνητικά ευρήματα στην εκπαίδευση και στον αθλητικό χώρο.
 8. Να αναγνωρίζουν και να διερευνούν κοινωνικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, πολιτισμικούς και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την ενασχόληση με τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.
 9. Να αναπτύσσουν να εφαρμόζουν και να αξιολογούν προγράμματα φυσικής αγωγής και αθλητισμού στο σχολείο και στην κοινότητα, να συνδέουν τη σχολική ζωή με την κοινωνική πραγματικότητα και να εφαρμόζουν στρατηγικές εμπλοκής / συνεργασίας με τους γονείς και την κοινότητα κατά την υλοποίηση προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
 10. Να γνωρίζουν τη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, να επιδεικνύουν δεξιότητες κριτικής ανάλυσης σε ό,τι αφορά τη χάραξη μιας τέτοιας πολιτικής και να κατανοούν το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και τις διαδικασίες ενεργού συμμετοχής στη διαμόρφωση μιας τέτοιας πολιτικής.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο του Αθλητισμού και της σχολικής Φυσικής Αγωγής. Επίσης το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε πτυχιούχους οποιασδήποτε άλλης επιστήμης ή πανεπιστημιακής ειδίκευσης όπως η Παιδαγωγική κ.ά.

Ως εκ τούτου, το Πρόγραμμα απευθύνεται:

 1. Σε πτυχιούχους όλων των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής της Ελλάδος.
 2. Σε πτυχιούχους της Τμημάτων Φυσικής Αγωγής αλλοδαπής με ισότιμα πτυχία.
 3. Σε πτυχιούχους των ΑΕΙ και των τμημάτων των ΤΕΙ σε θέματα Φυσικής Αγωγής, της Κύπρου και Ελλάδος της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 4. Σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής οι οποίοι θα ήθελαν να εμπλουτίσουν περαιτέρω τις γνώσεις τους στο χώρο της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού.
 5. Σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης (Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης).
 6. Στελέχη των υπηρεσιών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ΜΚΟ που ασχολούνται με τη διαμόρφωση πολιτικής σε θέματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού καθώς και με την εκπαίδευση στην Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό.