Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Κινητά Συστήματα και Διαδίκτυο
Επίπεδο Τίτλου Μεταπτυχιακό
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης
Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική*
* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

ΣΚΟΠΟΣ

Στην τελευταία δεκαετία οι αλλαγές που έγιναν μέσα από τις εξελίξεις στο Διαδίκτυο ήταν δραματικές, τόσο στο χώρο της Πληροφορικής, όσο και στην κοινωνία γενικότερα Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε μια αλματώδης ανάπτυξη στις υπολογιστικές δυνατότητες όχι μόνο των συμβατικών υπολογιστών αλλά και ενός μεγάλου εύρους μηχανών, όπως κινητά τηλέφωνα, tablets και άλλες συσκευές με πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Όλες αυτές οι αλλαγές κάνουν αναγκαία την ύπαρξη επιστημόνων και μηχανικών με την κατάλληλη εκπαίδευση στις σχετικές τεχνολογίες που να έχουν βαθιά γνώση των αλληλοεπιδράσεων και των προκλήσεων που μας περιμένουν.

Η κατανόηση των πιο πάνω αποτελεί το βασικό κίνητρο και την κύρια λογική για το σχεδιασμό του συγκεκριμένου προγράμματος, μοναδικού στην Κύπρο. Σκοπός του είναι να αναπτύξει αποφοίτους με βαθιά κατανόηση και προηγμένες γνώσεις των τεχνολογιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη εφαρμογών για το Διαδίκτυο και τις κινητές εφαρμογές.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ.).

Το Πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το ΕΤΕΚ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ικανοποίησης της απαίτησης για πρόσθετη εκπαίδευση και εγγραφή στο ΕΤΕΚ σε συναφή κλάδο σπουδών.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Web and Mobile Systems προσφέρεται από το Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Το Διδακτικό Προσωπικό του προγράμματος αποτελείται από έμπειρους διδάσκοντες του Τμήματος με ειδικεύσεις στους σχετικούς τομείς. Στη διδασκαλία του προγράμματος συμβάλλουν και εξωτερικοί ομιλητές από πανεπιστήμια και επιχειρήσεις, για διαλέξεις και εργαστήρια (workshops) σε εξειδικευμένα θέματα.

Το τμήμα Πληροφορικής και Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Frederick διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών με πέραν των 100 θέσεων, όπου θα διεξάγονται τα περισσότερα μαθήματα του Μεταπτυχιακού. Η χρήση του εργαστηρίου Η/Υ είναι ελεύθερη για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν το καινούριο Εργαστήριο Κινητών Συσκευών (Mobile Devices Laboratory), το οποίο θα εξυπηρετεί τις άμεσες ανάγκες του Μεταπτυχιακού προγράμματος. Το εργαστήριο έχει ως κύριο χορηγό και συνεργάζεται με τη Microsoft Κύπρου για τη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών και έρευνας.

Το συγκεκριμένο εργαστήριο αποτελείται από τρείς ομάδες:

 • την ομάδα συστημάτων φυσικής αλληλεπίδρασης και παιχνιδιών,
 • την ομάδα διαδικτύου και κοινωνικών δικτύων, και
 • την ομάδα έξυπνων συσκευών.

Η τελευταία έχει πρόσφατα κερδίσει τον τοπικό διαγωνισμό Microsoft Hackathon. Το εργαστήριο κινητών συσκευών βρίσκεται, επίσης, σε στενή συνεργασία με επιχειρήσεις και τη βιομηχανία για ανάθεση εργασιών στους φοιτητές και αποφοίτους των προγραμμάτων του Τμήματος.

Πέραν του Εργαστηρίου Κινητών Συσκευών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν το εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών του Τμήματος που εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, δημιουργία, κατασκευή και οργάνωση δικτύων. Το συγκεκριμένο εργαστήριο, επίσης, προωθεί και διευκολύνει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να αποκτήσουν διεθνείς πιστοποιήσεις με την παρουσία καινοτόμων προγραμμάτων, όπως πιστοποιήσεις CISCO (CISCO CCNA, CCNP) με την υποστήριξη του Frederick Cisco Networking Academy.

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν αποδοτικές και αποτελεσματικές εφαρμογές στον τομέα των κινητών συστημάτων και του Διαδικτύου. Ειδικότερα, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη:

 • Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών για το Διαδίκτυο και για κινητές συσκευές χρησιμοποιώντας δομημένες μεθοδολογίες.
 • Χρήση σύγχρονων και αναδυόμενων τεχνολογιών.
 • Επίδειξη σε βάθος κατανόησης των κατανεμημένων συστημάτων και δυνατότητα εκτίμησης των δυνατοτήτων και περιορισμών τους.
 • Εκτίμηση της σημασίας της διεπαφής στις εφαρμογές διαδικτύου και κινητών συστημάτων και δυνατότητα κατανόησης και χρησιμοποίησης αποδοτικών πρακτικών για την ανάπτυξή τους.
 • Εκτίμηση των βασικών αρχών υπολογιστικότητας των κινητών συστημάτων και του αντίκτυπού της στα ενσωματωμένα συστήματα.
 • Αξιολόγηση διάφορων τεχνολογιών και εναλλακτικών λύσεων στους τομείς του διαδικτύου και των κινητών συστημάτων, καθώς και δυνατότητα να προσδιοριστούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.
 • Ικανότητα προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες στους σχετικούς τομείς και δημιουργία σχέσεων και διασυνδέσεων με τις υφιστάμενες τεχνολογίες.
 • Αξιολόγηση διάφορων ζητημάτων ασφάλειας και των επιπτώσεών τους, στα κινητά συστήματα και τα συστήματα διαδικτύου, καθώς και ικανότητα υποστήριξης των διάφορων πολιτικών που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπισή τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Web and Mobile Systems μπορούν να παρακολουθήσουν απόφοιτοι τμημάτων Πληροφορικής, Πληροφορικών Συστημάτων, Μηχανικής Η/Υ, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, και άλλων συναφών ειδικοτήτων.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αναμένεται να έχουν ουσιαστικά πλεονεκτήματα στο χώρο εργασίας σε τομείς πληροφορικής, επικοινωνιών πληροφοριών, κινητών και έξυπνων συστημάτων, διαδικτύου κτλ. Συγκεκριμένα μετά τη συμπλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα έχουν την ευκαιρία να εργοδοτηθούν σε διάφορους κυβερνητικούς και ημικρατικούς οργανισμούς (π.χ., CYTA, ΑΗΚ), καθώς επίσης και σε ιδιωτικές εταιρείες και επιχειρήσεις με σχετικές δραστηριότητες.