Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες Αγωγής: Δυναμικά Περιβάλλοντα Μάθησης
Επίπεδο Τίτλου Μεταπτυχιακό
Τμήμα ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική

 

ΣΚΟΠΟΣ

Το «Μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ στις Επιστήμες Αγωγής: Δυναμικά Περιβάλλοντα Μάθησης» αποσκοπεί στην προετοιμασία εκπαιδευτικών και ερευνητών που είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και να μπορούν να παρέχουν αποτελεσματική διδασκαλία και ποιοτικές ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους μαθητές. Το πρόγραμμα έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να αποκτήσουν το απαραίτητο θεωρητικό και πρακτικό επιστημονικό υπόβαθρο στις σύγχρονες τάσεις διδακτικής μεθοδολογίας και οργάνωσης αποτελεσματικών περιβαλλόντων μάθησης που ευνοούν τη διεπιστημονικότητα ώστε οι απόφοιτοι του προγράμματος να μπορούν να λειτουργούν ως παραγωγικά στελέχη στο χώρο της εκπαίδευσης και να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της σημερινής αλλά και αυριανής κοινωνικής πραγματικότητας.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πανεπιστήμιο Frederick έχει όλες τις απαραίτητες υποδομές για να υποστηρίξει τα μαθήματα του προγράμματος. Τα περισσότερα μαθήματα διεξάγονται στις αίθουσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου, οι οποίες διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για αποτελεσματική διδασκαλία. Για τις ανάγκες συγκεκριμένων μαθημάτων οι συναντήσεις γίνονται στις αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών του Πανεπιστημίου. Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές υπάρχουν προεγκαταστημένα λογισμικά στατιστικής ανάλυσης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος. Ήδη στο Πανεπιστήμιο χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό η πλατφόρμα Moodle, η οποία δίνει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας του διδάσκοντα με τους φοιτητές και την καταχώριση χρήσιμου επιστημονικού υλικού. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του προγράμματος έχουν στη διάθεσή τους τις δύο βιβλιοθήκες του πανεπιστημίου, οι οποίες διαθέτουν μεγάλο αριθμό βιβλίων και καλύπτουν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό τα γνωστικά αντικείμενα των προτεινόμενων μαθημάτων. Επίσης, έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία EBSCO, που είναι ο μεγαλύτερος παροχέας (σε παγκόσμιο επίπεδο) επιστημονικής γνώσης αναφοράς.

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

Με την υλοποίηση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να:

γνωρίσουν και κατανοήσουν τα σύγχρονα και δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης και τις δυνατότητες που προκύπτουν στην εποχή της τεχνολογίας, της πληροφορίας και της ραγδαίας εξέλιξης σε όλους τους τομείς της ζωής,
αναπτύξουν ικανότητες αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία στην τροποποίηση του ρόλου του εκπαιδευτικού και του μαθητή στην όλη μαθησιακή διαδικασία,
αναπτύξουν δεξιότητες διερεύνησης των εκπαιδευτικών θεμάτων, σχεδιασμού και ελέγχου της αποτελεσματικότητας παρεμβατικών προγραμμάτων για επίλυση προβληματικών καταστάσεων στο χώρο της εκπαίδευσης,
αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και να εξοικειωθούν με ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών μεθόδων, διδακτικών τεχνικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων για ένταξη διάφορων κοινωνικών θεμάτων στην εκπαίδευση, στη βάση της σύνδεσης της τυπικής με την άτυπη εκπαίδευση,
εμπλακούν σε κριτική μελέτη της εκπαιδευτικής πολιτικής, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων που υλοποιούνται στο σχολείο,
γνωρίσουν αποτελεσματικές τεχνικές έρευνας για ανάπτυξη προγραμμάτων στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας της έρευνας, και τέλος να
αξιοποιούν και να εφαρμόζουν τα αποτελέσματα της έρευνας στον εκπαιδευτικό χώρο και στην κοινωνία γενικότερα.

ΠΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο σχεδιασμός του μεταπτυχιακού προγράμματος αποβλέπει στην παροχή του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου με βάση τα σύγχρονα ερευνητικά ευρήματα και τις πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες στους/στις εκπαιδευτικούς, ώστε να καταστούν ικανοί επιστήμονες να αντεπεξέλθουν στις αυξανόμενες προκλήσεις του διδασκαλικού επαγγέλματος. Οι απόφοιτοι/ες του προγράμματος μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης ή να τύχουν εργοδότησης σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ημικρατικούς οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επίσης μπορούν να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.