Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Επικοινωνίας
Επίπεδο Τίτλου Μεταπτυχιακό
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική

 

ΣΚΟΠΟΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με το γενικό τίτλο Μέσα Επικοινωνίας και Δημοσιογραφία στην Κοινωνία της Πληροφορίας, που εμπίπτει στο πεδίο των σπουδών Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας, αποσκοπεί στην προετοιμασία αποφοίτων υψηλού επιπέδου, για απασχόληση σε φορείς και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή και σε θέσεις διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας, ιδιαίτερα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών, καθώς και στην προετοιμασία τους για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου ή/και για ερευνητικές δραστηριότητες στο πεδίο της επικοινωνίας και γενικότερα του τομέα παραγωγής και διάδοσης πληροφοριών, σε ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Το Πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στο να εξοπλίσει τους αποφοίτους με σύγχρονη, εγκύκλια επιστημονική γνώση τόσο στην περιοχή της θεωρητικής όσο και στην περιοχή της εμπειρικής έρευνας σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας και ιδιαίτερα σχετικά με την αλληλεπίδραση μέσων επικοινωνίας και εκπαίδευσης, και με το ρόλο των μέσων και της δημοσιογραφίας σε περιόδους κρίσεων. Για το λόγο αυτό, ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται ώστε να εξοπλιστούν οι απόφοιτοι με γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί:

  • να κατανοούν κριτικά και με επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση τον τρόπο λειτουργίας και τις μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας των παλαιών και νέων μέσων επικοινωνίας, αλλά και της δημοσιογραφίας γενικότερα,
  • να κατανοούν κριτικά το ρόλο της πληροφορίας και ειδικότερα των μέσων επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας στη σύγχρονη κοινωνία και τους θεσμούς της. Ιδιαίτερα, να κατανοούν κριτικά το ρόλο των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της εκπαίδευσης και τη ζωή εκπαιδευτικών και μαθητών, αλλά και σε περιόδους ποικίλων κρίσεων,
  • να αναπτύσσουν ικανότητες προσαρμογής στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των μέσων επικοινωνίας, τόσο των παλαιών όσο και των νέων, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους αυτά παρεμβαίνουν και επηρεάζουν τη λειτουργία των κοινωνικών θεσμών, οργανισμών και υπηρεσιών
  • να έχουν την ικανότητα να σχεδιάζουν και να εκτελούν τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνητικών δραστηριοτήτων στα αντικείμενα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών,
  • να γνωρίζουν τη μεθοδολογία και τις τεχνικές της εμπειρικής έρευνας και να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για χειρισμό των τεχνολογικών μέσων και του λογισμικού που απαιτείται για την εκτέλεση των εμπειρικών ερευνητικών δραστηριοτήτων,
  • να είναι σε θέση να διαμορφώνουν και να προτείνουν στους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς, ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες στρατηγικές, οι οποίες θα βελτιώνουν το ρόλο της πληροφορίας, των ΜΜΕ και των δημοσιογράφων στη λειτουργία των κοινωνικών θεσμών, οργανισμών, υπηρεσιών και του κράτους,
  • να έχουν τη γνώση και την ικανότητα να επιλύουν με αυτενέργεια και επιστημονικά θεμελιωμένο τρόπο, τις πιθανές δυσλειτουργίες που δημιουργεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος των μέσων και της δημοσιογραφίας στους διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής. Σε αυτά περιλαμβάνονται αφενός ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης στα ΜΜΕ διάφορων κατηγοριών πληθυσμού και αφετέρου ο σχεδιασμός και η οργάνωση της κάλυψης κρίσεων από τα ΜΜΕ και της αντίστοιχης πληροφόρησης των επιμέρους ενδιαφερόμενων ακροατηρίων,
  • να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες στην αντιμετώπιση των δημοσιογράφων και εν γένει των μέσων επικοινωνίας σε περιόδους και καταστάσεις κρίσεων που πιθανόν βιώνουν οργανισμοί, οργανώσεις και υπηρεσίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
  • να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες στην αντιμετώπιση των δημοσιογράφων και εν γένει των μέσων επικοινωνίας κατά την προβολή του έργου των εκπαιδευτικών μονάδων και υπηρεσιών, αλλά και άλλων φορέων παραγωγής και διακίνησης πληροφοριών, και τέλος
  • να γνωρίσουν τα κύρια τοπικά και διεθνή μέσα χρηματοδότησης έρευνας στα θέματα της πληροφορίας, των μέσων επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας.