Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού in Computer Science με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 206
Τεχνικά Μαθήματα Επιλογής 20
Ελεύθερης Επιλογής 14
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 206 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ACSC104 Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς 5 2 + 2
2 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
3 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
4 AMAT181 Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» 5 3
5 AMAT204 Διαφορικές Εξισώσεις 5 3
6 AMAT300 Πιθανότητες και Στατιστική 5 3
7 AMAT314 Αριθμητικές Μέθοδοι 5 3
8 APHY111 Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο 5 3 + 2
9 APHY112 Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο 5 3 + 2
10 CEC200 Τεχνική Οικονομική 5 3
11 CEC246 Αειφόρος Κατασκευή και Τεχνολογία 5 3
12 CEC316 Οργάνωση και Διοίκηση Κατασκευαστικών Έργων 5 3
13 CED100 Ελεύθερο και Τεχνικό Σχέδιο 5 1 + 2
14 CED200 Τεχνικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή (AutoCAD) 5 1 + 2
15 CEG209 Μηχανική Γεωλογία 5 3
16 CEG210 Εδαφομηχανική Ι 5 3 + 1
17 CEG220 Εδαφομηχανική ΙΙ 5 3 + 1
18 CEG334 Γεωτεχνικός Σχεδιασμός 5 3
19 CEH240 Ρευστομηχανική 5 3 + 1
20 CEH318 Περιβαλλοντική Μηχανική 5 3
21 CEH340 Υδραυλική Μηχανική 5 3 + 1
22 CEH370 Υδρολογία 5 3
23 CEM213 Δομικά Υλικά 5 3 + 1
24 CEM214 Αντοχή Υλικών 5 3
25 CEM215 Σύγχρονα Δομικά Υλικά 5 3
26 CEP399 Πρόταση Διπλωματικής Μελέτης 2 0
27 CEP400 Διπλωματική Μελέτη 8 0
28 CES100 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού 3 2
29 CES200 Δομοστατικά Συστήματα και Φορείς 5 3
30 CES212 Ανάλυση Κατασκευών 5 3
31 CES322 Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων 5 3
32 CES351 Προηγμένη Ανάλυση Κατασκευών 5 3
33 CES390 Επαγγελματισμός και Ηθική 3 2
34 CES411 Λογισμικός Σχεδιασμός και Προσομοίωση 5 2 + 2
35 CES422 Ανάλυση και Σχεδιασμός Φορέων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα 5 3
36 CES433 Ανάλυση και Σχεδιασμός Φορέων από Χάλυβα 5 3
37 CES450 Δυναμική Ανάλυση των Κατασκευών 5 3
38 CES471 Σεισμική Μηχανική 5 3
39 CES475 Ανάλυση και Σχεδιασμός Δομικών Συστημάτων 5 3
40 CET108 Τοπογραφία 5 2 + 2
41 CET314 Μηχανική Συγκοινωνιών 5 3
42 CET406 Οδοποιία και Σχεδιασμός Οδών 5 3

Τεχνικά Μαθήματα Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ASOG302 Εξερεύνηση Επεξεργασία και Εκμετάλλευση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 5 3
2 ASOG400 Τεχνολογίες Ανάντη Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 5 3
3 CEC438 Συμβόλαια και προδιαγραφές 5 3
4 CEG435 Παράκτια Μηχανική 5 3
5 CEG436 Αλληλεπίδραση Εδάφους Κατασκευών 5 3
6 CEG437 Γεωτεχνική Μηχανική σε Ξηρό Περιβάλλον 5 3
7 CEH418 Μέθοδοι Περιορισμού Περιβαλλοντικών Ρύπων 5 3
8 CEH419 Διαχείριση Υδάτινων Πόρων 5 3
9 CEH420 Επεξεργασία Λυμάτων και Πόσιμου Νερού 5 3
10 CEM414 Προηγμένη Αντοχή Υλικών 5 3
11 CEM415 Εισαγωγή στη Θραυστομηχανική 5 3
12 CEM416 Τεχνολογία Σκυροδέματος 5 3
13 CES407 Ενίσχυση και Επιδιόρθωση Κατασκευών 5 3
14 CES460 Εισαγωγή στα Πεπερασμένα Στοιχεία 5 3
15 CES480 Προεντεταμένο Σκυρόδεμα 5 3
16 CES490 Ανάλυση και Σχεδιασμός Γεφυρών 5 3
17 CES491 Ανάλυση Συστημάτων Πολιτικής Μηχανικής 5 3
18 CES492 Ειδικά Θέματα στην Πολιτική Μηχανική 5 3
19 CESU310 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων 5 3
20 CESU320 Αειφόρος Αποκατάσταση και Αναβάθμιση Κτιρίων 5 3
21 CESU420 Δομικές Πτυχές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 5 3
22 CESU430 Μελέτες Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 5 3
23 CET408 Προηγμένη Τοπογραφία 5 3
24 CET450 Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών 5 3
25 PEG200 Γεωλογία Υδρογονανθράκων και Χαρακτηρισμός Ταμιευτήρων 5 3
26 PEG300 Σεισμολογία και Γεωφυσική 5 3
27 QSE330 Σχεδιασμός και Έλεγχος Κόστους 5 3
28 QSE370 Ανάλυση και Διαχείριση Επικινδυνότητας 5 3
29 QSE460 Τεχνοοικονομικές Μελέτες και Μελέτες Σκοπιμότητας 5 3