Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 174
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης 40
Επιλεγόμενα Μαθήματα Κατεύθυνσης 20
Ελεύθερης Επιλογής 6
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 174 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AEEE161 Ηθική και Επαγγελματισμός στη Μηχανική 3 2
2 AEEE170 Εισαγωγή στην Ηλεκτρολογική Μηχανική 5 3 + 1
3 AEEE191 Ψηφιακά Κυκλώματα Ι 6 3 + 2
4 AEEE192 Ψηφιακά Κυκλώματα ΙΙ 6 3 + 2
5 AEEE195 Αρχές Προγραμματισμού 5 1 + 2
6 AEEE222 Ανάλυση Κυκλωμάτων Ι 6 3 + 2
7 AEEE223 Ανάλυση Κυκλωμάτων ΙΙ 6 3 + 2
8 AEEE225 Όργανα και Μετρήσεις 5 3 + 2
9 AEEE238 Ηλεκτρονικά Ι 6 3 + 2
10 AEEE239 Ηλεκτρονικά ΙΙ 6 3 + 2
11 AEEE294 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 5 3
12 AEEE298 Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας 6 3 + 2
13 AEEE299 Συγγραφή Τεχνικής Έκθεσης 3 2
14 AEEE310 Σήματα, Συστήματα και Μετασχηματισμοί 5 3
15 AEEE312 Εισαγωγή στον Ηλεκτρομαγνητισμό 5 3
16 AEEE313 Γραμμές Μεταφοράς και Κυματική 6 3 + 2
17 AEEE321 Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Ι 7 3 + 2
18 AEEE344 Συστήματα Ελέγχου 5 3
19 AEEE350 Εισαγωγή στα Συστήματα Ισχύος 5 3
20 AEEE351 Ανάλυση Συστημάτων Ισχύος 5 3 + 1
21 AEEE352 Ηλεκτρικές Μηχανές 6 3 + 1
22 AEEE414 Αυτοματισμοί και Ρομποτική 5 3
23 AEEE422 Συστήματα Τηλεπικοινωνιών ΙΙ 7 3 + 2
24 AEEE424 Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων 5 3
25 AEEE438 Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Ι 5 3
26 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
27 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
28 AMAT181 Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» 5 3
29 AMAT204 Διαφορικές Εξισώσεις 5 3
30 AMAT223 Λογισμός ΙΙΙ 5 3
31 AMAT300 Πιθανότητες και Στατιστική 5 3
32 APHY111 Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο 5 3 + 2
33 APHY112 Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο 5 3 + 2

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 40 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AEEE260 Εισαγωγή στα Συστήματα Ανανεώσιμης Ενέργειας 6 3 + 1
2 AEEE360 Ηλιακή Ενέργεια 5 3
3 AEEE361 Αειφόρος Ενέργεια Ι 5 3
4 AEEE362 Αιολική Ενέργεια 5 3
5 AEEE460 Σχεδιασμός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων 5 3
6 AEEE461 Όργανα και Μετρήσεις Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 5 1 + 2
7 AEEE495 Εισαγωγή στη Πτυχιακή Εργασία 1 3
8 AEEE496 Πτυχιακή Εργασία 8 3

Επιλεγόμενα Μαθήματα Κατεύθυνσης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AEEE462 Έξυπνα Δίκτυα και Έλεγχος 5 3
2 AEEE463 Φωτοβολταϊκά Κύτταρα Λεπτής Μεμβράνης 5 3
3 AEEE464 Ηλεκτρονικά Συστημάτων Ισχύος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 5 3
4 AEEE465 Εφαρμογές Νανοτεχνολογίας 5 3
5 AEEE466 Αειφόρος Ενέργεια ΙΙ 5 3
6 CEC246 Αειφόρος Κατασκευή και Τεχνολογία 5 3