Περιγραφή Προγράμματος

Ο επιστημονικός τομέας της Διασφάλισης Ποιότητας φιλοδοξεί να διασφαλίσει ότι τα πρότυπα διοίκησης, οι σχετικές διαδικασίες και πολιτικές, είναι κατάλληλες και εφαρμόζονται ορθά για να οδηγήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας ενός οργανισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η διασφάλιση ποιότητας είναι μια συστηματική αναθεώρηση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, η οποία παρακολουθεί, αξιολογεί και παρέχει εποικοδομητική ανατροφοδότηση που αφορά τις δραστηριότητες του οργανισμού. Επίσης, διασφαλίζει ότι αποδεκτά επίπεδα παρεχόμενης εκπαίδευσης, αριστείας και υποδομών είναι συνεχώς παρεχόμενα. Τα τελευταία χρόνια, υπήρξε ένα αυξημένο ενδιαφέρον όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας και την ανάπτυξη εξειδικευμένων προτύπων και διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά το Παγκόσμιο και ειδικότερα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο ίδιο πλαίσιο, διάφοροι φορείς διασφάλισης ποιότητας έχουν αναπτύξει διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και σχετικές οδηγίες που μπορούν να ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί. Αυξημένη προσοχή δίδεται στα μαθησιακά αποτελέσματα και στις μεθόδους αξιολόγησης και, ειδικότερα, πώς τα προαναφερθέντα μπορούν να εφαρμοστούν στα πλαίσια της διασφάλισης ποιότητας.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις:

 1. Εκπαίδευση
 2. Παραγωγή και Υπηρεσίες

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση έχει τους ακόλουθους γενικούς στόχους:

  • Να παράσχει τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες στους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές όσον αφορά την υιοθέτηση αρχών, εργαλείων και τεχνικών διαχείρισης ποιότητας με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
  • Να αναπτύξει τις γνώσεις και ικανότητες όσον αφορά τις υφιστάμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε παγκόσμιο επίπεδο και το ρόλο της διασφάλισης ποιότητας σε αυτή την οικονομική δραστηριότητα.
  • Να ενθαρρύνει τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές να αναπτύξουν ένα διεθνές δίκτυο συνεργατών.
  • Να παράσχει στους υποψήφιους φοιτητές ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο εκπαίδευσης, μέσω της εξ αποστάσεως μάθησης, για διευκόλυνση της φοίτησης σε υφιστάμενους επαγγελματίες.
  • Να διευκολύνει τη φοίτηση των υποψήφιων φοιτητών μέσω του μειωμένου κόστους και ευέλικτων ρυθμίσεων της εξ αποστάσεως μάθησης.
 1. Παροχή θεμελιωδών γνώσεων στους μαθητές των καινούργιων θεωριών και πρακτικών διαμέσου μιας ευρείας γκάμας φιλοσοφιών διαχείρισης ποιότητας πολιτικών και πρακτικών.
 2. Σχεδιασμός ανάπτυξη και ενσωμάτωση πολιτικών διαχείρισης ποιότητας και διεργασίας εντός ενός εκπαιδευτικού οργανισμού.
 3. Απόκτηση ειδικών γνώσεων σχετικά με τους φορείς πιστοποίησης των προτύπων και των διεργασιών ταμπελοποίησης καθώς και των ελεγκτικών θεμάτων στον εκπαιδευτικό τομέα.
 4. Ενημέρωση σχετικά με τη δομή και τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της διασφάλισης ποιότητας οδηγιών και πλαισίων σε διαφορετικές χώρες και πολλών παγκόσμιων και διεθνών φορέων και οργανισμών.
 5. Σχεδιασμός ανάπτυξη και ενσωμάτωση εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της πιστοποίησης διασφάλισης ποιότητας.
 6. Σχεδιασμός ανάπτυξη και ενσωμάτωση και παρακολούθηση ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα και χρήση των κατάλληλων τεχνικών και εργαλείων για την αξιολόγηση των διεργασιών και της διαβεβαίωσης συνεχούς βελτίωσης.
 7. Σχεδιασμός ανάπτυξη και ενσωμάτωση προδιαγραφών τεχνολογίας στην εκπαίδευση για σκοπούς διασφάλισης ποιότητας σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα.
 8. Παροχή στους μαθητές γνώσεων και δεξιοτήτων για αποτελεσματικό σχεδιασμό διαχείριση ελέγχου και αξιολόγησης ποιότητας σε ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα της τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης.
 9. Σχεδιασμός και επιτυχημένη παράδοση εργασιών έρευνας μελέτης και ανάπτυξης σε ένα εξειδικευμένο περιβάλλον εντός του πεδίου της διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση παρουσιάζοντας μια εκτεταμένη λεπτομερή και κριτική κατανόηση των μαθημάτων.
 10. Εξοπλισμός των φοιτητών με πρακτικά εργαλεία και τεχνικές για την προώθηση των επαγγελματικών στόχων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αντανακλώντας τις εμπειρίες και την εξειδίκευση τους.
 11. Προσφορά στους μαθητές της δυνατότητας να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους εύκολα και αποτελεσματικά κάνοντας καινοτόμα χρήση της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας ανεξάρτητα από τη φυσική απόσταση μεταξύ τους.
SEMESTER 1
Code Name ECTS
DLMQA501 QUALITY MANAGEMENT PHILOSOPHIES & TOTAL QUALITY MANAGEMENT 10
DLMQA502 QUANTITATIVE & STATISTICAL TOOLS FOR QUALITY MANAGEMENT 10
DLMQA512 EDUCATIONAL TECHNOLOGY STANDARDS & TOOLS FOR QUALITY ASSURANCE 10
TOTAL 30
SEMESTER 2
Code Name ECTS
DLMQA510 QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION 10
DLMQA513 QUALITY ASSURANCE IN DISTANCE LEARNING 10
DLMQA514 EVALUATION AND QUALITY ASSURANCE IN PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION 10
TOTAL 30
SEMESTER 3
Code Name ECTS
DLMQA505 RESEARCH METHODS 5
DLMQA509 MASTER THESIS 20
DLMQA511 CASE-STUDY APPLICATIONS – QUALITY ASSURANCE IN EDUCATION (LAB) 5
TOTAL 30

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην διασφάλιση ποιότητας είναι ένα διατμηματικό πρόγραμμα. Η ειδίκευση στην ‘παραγωγή και υπηρεσίες’ προσφέρεται από κοινού με τη σχολή μηχανικών και εφαρμοσμένων επιστημών καθώς και τη σχολή οικονομίας και διοίκησης. Για την ειδίκευση στην εκπαίδευση , συνεισφέρει και η παιδαγωγική σχολή. Μπορείτε να βρείτε παραπάνω πληροφορίες για τα μέλη του τμήματος από τις διάφορες σχολές στην επίσημη ιστοσελίδα του πανεπιστημίου.

Η διάρκεια του προγράμματος και για το συμβατικό αλλά και για τον εξ αποστάσεως τρόπο ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι η εξής

Πλήρη απασχόληση 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (18 μήνες)
Μερική απασχόληση 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα (36 μήνες)

Σε περίπτωση που οι φοιτητές αποτύχουν σε ένα μάθημα ή για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην αναμενόμενη χρονική κλίμακα, η διάρκεια σπουδών μπορεί να παραταθεί. Ο επιπρόσθετος χρόνος θα καθοριστεί σύμφωνα με το εσωτερικό σύστημα κανονισμών του πανεπιστημίου Φρέντερικ σχετικά με την ολοκλήρωση σπουδών των φοιτητών , όπου καθορίζει ότι η μέγιστη διάρκεια σπουδών για τη πλήρη απασχόληση είναι 6 εξάμηνα και για τη μερική είναι 12 εξάμηνα.

Οι μαθητές δικαιούνται να αποφοιτήσουν αφού έχουν ολοκληρώσει 90 ECTS βαθμούς στα μαθήματα τους όπως παρατίθενται στη δομή του προγράμματος ( ενότητα ( 9.2)

Ένας φοιτητής μπορεί να αποφοιτήσει μόνο εάν το CGPA του είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 5 στα 10. Φοιτητές με CGPA χαμηλότερου του 5 ίσως χρειαστεί να πάρουν παραπάνω διδακτικές ενότητες ή να επαναλάβουν έναν αριθμό διδακτικών ωρών για να βελτιώσουν το βαθμό τους.

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες εξέτασης, αξιολόγησης και βαθμολόγησης που ακολουθούνται από το πρόγραμμα. Οι κανόνες διεξαγωγής αξιολόγησης και βαθμολόγησης είναι ίδιοι με τους κανονισμούς των υπολοίπων πανεπιστημίων.

Στον τομέα της μηχανικής

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος , οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα

 1. Αποκτήσουν δεξιότητες και εμπειρίες απαραίτητες για μηχανικούς οι οποίοι θα ηγηθούν στο τομέα διαχείρισης ποιότητας /διασφάλισης ποιότητας όπως εφαρμόζονται στη μηχανική.
 2. Είναιικανοί να αναπτύξουν προγράμματα ανασύστασης εταιρίας βασισμένοι σε μια συνολική διαχείριση ποιότητας βάση συγκεκριμένων φιλοσοφιών και πλαισίων.
 3. Είναι ικανοί να αναπτύξουν ποιοτικά και ποσοτικά εργαλεία για να αναλύσουν προβλήματα λειτουργικών εργασιών αναγνωρίζοντας τα αίτια και τα αποτελέσματα τους.
 4. Εξοικειωθούν με τις διεργασίες ελέγχου των φορέων πιστοποίησης ποιότητας και τους φορείς τυποποίησης.
 5. Χρησιμοποιούν κατάλληλες μεθόδους έρευνας για την ανάπτυξη αναγκαίων εργαλείων για την περαιτέρω μελέτη επικείμενων θεμάτων στην διαχείριση ποιότητας /διασφάλιση ποιότητας.
 6. Εξοικειωθούν με το ευρύτερο δίκτυο της εφοδιαστικής αλυσίδας των οργανισμών και να αναγνωρίζουν τα προϊόντακαι τις υπηρεσίες που θα επωφεληθούν με τυχόν βελτιώσεις.
 7. Αναπτύξουν μια ενθουσιώδη κατανόηση του μοντέρνου σχεδιασμού στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία 6 σίγμα.
 8. Είναι εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες γνώσεις και το δαιμόνιο να παίρνουν ρόλους λήψης αποφάσεων.
 9. Κατανοούν τις οργανωτικές ιδρυματικές και επιχειρηματικές πλευρές της βιομηχανίας.
 10. Να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν ικανοποιητικά τα σύγχρονα εργαλεία λογισμικού για προχωρημένη διασφάλιση ποιότητας όπως εφαρμόζεται στη μηχανική.
 11. Να είναι ικανοί να αναπτύξουν μέσα βελτίωσης ποιότητας και να συγκεντρώνουν /διαχειρίζονται τις απαιτούμενες πληροφορίες.
 12. Να είναι ικανοί να εκμεταλλεύονται τα αποτελέσματα της έρευνας στην διαχείριση ποιότητας/ διασφάλιση ποιότητας εντός του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος αλλά και στην κοινωνία.

Σε εκπαιδευτικό επίπεδο

Στο τέλος του κύκλου , οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

 1. Αποκτήσουν και να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους πάνω στη διασφάλιση ποιότητας στις πολιτικές και διεργασίες της διαχείρισης ποιότητας.
 2. Αναγνωρίσουν ευκαιρίες για βελτίωση που βασίζονται στο σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικών οργανισμών βασισμένων στις φιλοσοφίες και τα πλαίσια διαχείρισης ποιότητας.
 3. Εφαρμόσουν κατάλληλες μεθόδους και μέσα για να εμπλακούν στο τομέα ανθρωπίνου δυναμικού των εκπαιδευτικών οργανισμών στη διασφάλιση ποιότητας και στις πρωτοβουλίες διαχείρισης ποιότητας.
 4. Εμπλέκονται στο πληροφοριακό σύστημα των εκπαιδευτικών οργανισμών στη διασφάλιση ποιότητας και την διαχείριση της.
 5. Σχεδιάσουν ,αναπτύξουν και να ενσωματώσουν τις σπουδές τους πάνω στην έρευνα σχετικά με τη διασφάλιση και διαχείριση ποιότητας.
 6. Εφαρμόσουν τις κατάλληλες μεθόδους και τα μέσα στην έρευνα σχετικά με θέματα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης.
 7. Αντιλαμβάνονται και να περιγράφουν προϋποθέσεις , οδηγίες και πλαίσια σχετικά με τη διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας.
 8. Γίνουν γνώριμοι με τα διεθνή και παγκόσμια πρακτορεία διασφάλισης ποιότητας.
 9. Αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τις προδιαγραφές και τα τεχνολογικά μέσα στην εκπαίδευση αναφορικά με τη διασφάλιση και διαχείριση ποιότητας.
 10. Χρησιμοποιούν αποδοτικά νέες τεχνολογίες στη λήψη αποφάσεων στο τομέα της διασφάλισης ποιότητας που αντανακλούν τον τρόπο που λειτουργούν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί παγκοσμίως , σήμερα.
 11. Εφαρμόσουν τις πολιτικές και διαδικασίες της διασφάλισης ποιότητας στα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών.

Από πλευράς μηχανικής

Οι περισσότεροι φοιτητές του εξ αποστάσεως προγράμματος στην διασφάλιση ποιότητας στην μηχανική αναμένεται να

Α) Εργαστούν ως επαγγελματίες σε εταιρίες μηχανικών.
Β) γίνουν επιχειρηματίες αναζητώντας να στήσουν ή να βελτιώσουν οργανισμούς
Γ) να είναι άνεργοι επαγγελματίες που αναζητούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους.

Εντός αυτού του πλαισίου, οι απόφοιτοι μας θα

 1. Είναι ικανοί να χρησιμοποιούν αποδοτικά τις τελευταίες γνώσεις για το πώς να εφαρμόσουν τις αρχές διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας στη μηχανική σε περιβάλλον οργανισμών.
 2. Αναπτύξουν δεξιότητες που προαπαιτούνται για να καινοτομήσουν , διαχειριστούν και ηγηθούν.
 3. Αναπτύξουν δεξιότητες που είναι χρήσιμες για έναν άνθρωπο που εργάζεται σε έναν οργανισμό σαν έναν διαχειριστής ποιότητας.

Από πλευράς εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα σπουδών έχει αναπτυχθεί /δομηθεί βάση των προδιαγραφών και των απαιτήσεων του εκπαιδευτικού τομέα. Ειδικότερα, υπάρχει ένα ισχυρό ενδιαφέρον σχετικά με τη διαχείριση ποιότητας και την ανάπτυξη ειδικών προδιαγραφών και διεργασιών που ακολουθούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως και ιδιαιτέρως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτές /δασκάλους πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν θέσει διαχειριστών , είτε εργάζονται στο υπουργείο παιδείας είτε εργάζονται σε άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού στην διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση θα είναι ικανοί να αναπτύξουν πολιτικές και να υιοθετήσουν αρχές μέσα και τεχνικές διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας για να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Τελειώνοντας, θα είναι ικανοί να σχεδιάσουν , να καινοτομήσουν , να διαχειρίζονται και να ηγούνται τις διαδικασίες διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας σε ένα εκπαιδευτικό οργανισμό.

Διαχείριση Ποιότητας Και Οι Φιλοσοφίες της

Οι οργανισμοί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα λειτουργούν υπό αυξανόμενη πίεση για να βελτιώσουν την απόδοση τους από πλευράς αποδοτικότητας ποιότητας και υπηρεσιών για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Η διαχείριση στο μοντέρνο κόσμο επίσης γίνεται αυξανόμενα περίπλοκη. Η διαχείριση ποιότητας αποτελείται από προσπάθειες σε εύρος επιχειρήσεων για να εδραιώσει και να δημιουργήσει μόνιμα ένα κλίμα στο οποίο ένας οργανισμός συνεχώς βελτιώνει την ικανότητα του να μεταδώσει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες. Εντός αυτού του πλαισίου, αυτή η διδακτική ενότητα παρέχει μια ιστορική κριτική της πορείας της ποιότητας που οδηγεί σε μια εισαγωγή στη διαχείριση ποιότητας σε μοντέρνους οργανισμούς.
Το πρώτο μέρος αυτού του κεφαλαίου πραγματεύεται την υψηλού επιπέδου προοπτική του συστήματος ποιότητας και παρέχει μια ολιστική προσέγγιση της διαχείρισης ποιότητας σε ποικίλους βιομηχανισμούς οργανισμούς. Μετά παρέχει μια επισκόπηση των υποβοσκουσών φιλοσοφιών και πλαισίων και μελετών περίπτωσης που παρουσιάζουν πως αυτά μπορούν να εφαρμοστούν σε ποικίλες οργανωτικές συνθήκες.

Το δεύτερο μέρος αυτού του κεφαλαίου πραγματεύεται διακριτά συστήματα οργανισμών όπως η διαχείριση δημοσίων σχέσεων των πελατών , σχεδιασμό στρατηγικής ενός οργανισμού, διαχείριση διεργασιών , ανθρώπινο δυναμικό, μέτρηση απόδοσης, συστήματα πληροφοριών και θεσμούς των οργανισμών. Η διδασκαλία υποστηρίζεται από μελέτες περίπτωσης που παρουσιάζουν πως η θεωρία εφαρμόζεται στην πράξη.

Αυτή η διδακτική ενότητα αποτελείται από τα ακόλουθα

Κεφάλαιο 1 είναι η εισαγωγή για όλο τη διδακτική ενότητα

Το πρώτο μέρος αποτελείται από το κεφάλαιο 2 και 3 που πραγματεύεται με θέματα σχετιζόμενα με το σύστημα ποιότητας στους οργανισμούς κάνοντας μια εισαγωγή σε σχετικά πλαίσια και σχετικές φιλοσοφίες. Το δεύτερο μέρος απαρτίζεται από το κεφάλαιο 4 έως 10 που πραγματεύεται με θέματα σχετικά με το σύστημα διαχείρισης των οργανισμών ποιότητας.

Ποσοτικά Και Στατιστικά Εργαλεία Για Τη Διαχείριση Ποιότητας.

Η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών είναι μια σημαντική προϋπόθεση στην διαχείριση την σημερινή εποχή. Για να επιτευχθεί αυτή η διασφάλιση, υποστηρίζεται από την κατάλληλη χρήση των ικανοποιητικά αναλυτικών εργαλείων και τεχνικών για την ανάλυση δεδομένων, την επίλυση προβλημάτων , τη βελτίωση και τον έλεγχο των διαδικασιών καθώς επίσης και την μείωση μιας ενδεχόμενης αποτυχίας. Σε αυτό το μάθημα, θα επικεντρωθούμε σε αυτά τα θέματα χρησιμοποιώντας τη στρατηγική 6 σίγμα.

Αυτή η διδακτική ενότητα αποτελείται από τα ακόλουθα

 1. Αρχικά οι μαθητές θα ενημερωθούν για τη στρατηγική 6 σίγμα για να κατανοήσουν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στα παρακάτω κεφάλαια.
 2. Το πρώτο μέρος, οι αρχές στατιστικής, περιλαμβάνει τις έννοιες τυχαίων μεταβλητών , τις πιθανότητες διανομής και τη δειγματοληψία τους.
 3. Δεύτερον, προχωράμε στα εργαλεία στατιστικής μεθοδολογίας τα οποία περιλαμβάνουν περιγραφική στατιστική , συσχέτιση , στατιστικά συμπεράσματα , σχεδιασμό πειραμάτων και ανάλυση παλινδρόμησης.
 4. Τρίτον , οι μαθητές θα εξοικειωθούν με τα επτά απλά βασικά εργαλεία για την βελτίωση των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται στην εργαλειοθήκη 6 σίγμα.
 5. Τέλος, η μεθοδολογία του ελέγχου στατιστικής διεργασίας θα εξηγηθεί. Εδώ οι σπουδαστές θα εξετάσουν διαγράμματα ελέγχου για μεταβλητές και τις ιδιότητες τους και ν